Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών - ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) (Μεταπτυχιακό) - 2015-2016 - ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ

Πρόκειται για ερωτηματολόγιο ελεγχόμενης πρόσβασης. Θα χρειαστείτε ένα έγκυρο κουπόνι για να συμμετέχετε.
Σε περίπτωση που σας έχει χορηγηθεί ένα κουπόνι, καταχωρήστε το στο παρακάτω πλαίσιο και πατήστε το πλήκτρο 'Συνέχεια'.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της Πράξης ΜΟΔΙΠ του ΕΜΠ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».